Stressbestendig

Stress en vasten; een filtereffect.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Stressbestendiger door te vasten.

Mensen worden in het dagelijks leven constant blootgesteld aan stress, waarbij de intensiteit van de verschillende stressfactoren varieren. Stress is op zijn beurt weer een erg groot gezondheidsrisico voor het ontwikkelen van psychologische maar ook zeker fysieke aandoeningen/ziektes. Of wij als persoon, wel of niet, schade ondervinden van de ervaren stress, wordt bepaald door een aantal factoren. Deze factoren zijn niet zozeer de hoeveelheid stress waarmee een persoon te maken krijgt. De bepalende factor in het weerbaar zijn tegen stress, is de manier hoe een mens met de stress omgaat, of zoals ze dit in de wetenschap noemen 'coping'. Coping is dus simpel gezegd de manier hoe mensen stress verwerken en een plaats geven in hun leven, of dit nu door te bidden is of door even flink te trainen in de sportschool.

Wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in het gedrag van mensen hebben twee coping manieren ondekt;

1. Probleem gerichte coping
2. Emotionele coping

Probleem gerichte coping is gericht op het oplossen van het probleem wat de stress veroorzaakt. Emotionele coping is daarentegen gericht op het omgaan of reduceren van de ongewenste gevoelens die stress met zich mee brengt. Binnen deze twee coping groepen bestaan er verschillende coping strategiën. Wetenschappers zijn van mening dat religieuze coping strategieën een van de sterkste strategiën is om gespannen tijden door te komen en om fysieke en psychologische ongemakken te verwerken.

In een onderzoek gepubliceert in het blad 'Journal of Research in medical sciences' in 2004 hebben onderzoekers 100 geneeskunde studenten een vragenlijst laten beantwoorden. Zij werden gevraagd over hun stress coping strategiën en de hoeveelheid stress die zij ervaarden in hun dagelijks leven. Deze vragen werden gesteld voor de ramadan en na de ramadan. De resultaten lieten zien dat er een aanzienlijke verandering was in de manier hoe de studenten met hun stress om gingen voor en na ramadan. Studenten kozen voor meer effectieve manieren om hun stress te verwerken, zaken als negatief denken, demotivatie, onrealistisch denken namen bij het grote deel van de deelnemers af.

Volgens de wetenschappers was dit de oorzaak van de 'mindset' achter Ramadan, namelijk het bewust worden van jouw persoonlijkheid en dit verbeteren. De onderzochte geneeskunde studenten keken realistischer naar hun problemen en konden deze beter in hun context plaatsen. Door hun poging om in de maand ramadan dichter te komen bij Allah, waren ze meer gemotiveerd om hun slechte gewoontes te verbeteren.

Referentie:
1. S. Akuchekian MD, A. Ebrahimi MS, S. Alvandian MD, Effect of the Holy Month of Ramadan on Coping Strategies, Journal of Research in medical Sciences 2004; 2: 65-68
2. Masood A. Fasting and immume respons. Proceedings of the first mental health and Ramadan symposium; 2000 dec; Kerman University of Medical Science
3. Koenig HG, George LK, Siegler IC. The use of religion on other emotion-regulating coping strategies among older adults. Gerontologist 1988; 28: 303-10