Waarom halal slachten?

Dierenrechten in de islam.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle en vrede en zegeningen zij met eenieder van de profeten en met de laatste profeet die naar de mensheid is gestuurd, Mohammed, vrede zij met hem. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Waarom slachten moslims dieren op een "wrede" manier?

Als beginnend moslim en groot dierenvriend was ik al snel erg blij dat binnen de islam dieren een zeer speciale plek hebben. De islam is zeer begaan met het lichamelijk en psychologisch welzijn van de dieren gedurende hun leven. Dieren vormen gemeenschappen zoals mensen volgens de islam, en ze genieten de daarmee geassocieerde rechten.

Dieren hebben het recht op een waardig leven, zowel lichamelijk, psychisch, emotioneel en sociaal. De islam verplicht moslims met dieren om te gaan op een liefdevolle manier, zoals men ook met elkaar dient om te gaan. De islam verbiedt het om dieren lichamelijk of emotioneel te mishandelen.

Een dier zomaar doden, zelfs om op te eten, is niet iets wat zomaar toegestaan is. De vorm en de mate wanneer een dier gedood mag worden voor voedsel is in de islam onderworpen aan precieze voorschriften. Het gaat hierbij niet enkel om de feitelijke daden van het beëindigen van het leven van een dier, maar ook over de omstandigheden waarin dit moet gebeuren en hoe het dier behandeld moet worden, wat mag en wat niet mag.

De profeet Mohammed, vrede zij met hem, zei: "Als je moet doden, doodt dan zonder marteling". Op deze regel noemde hij geen enkele uitzondering, zelfs niet de meest giftige of schadelijke dieren. Het is dus gewoon simpelweg verboden in de islam om op een wrede manier te slachten.

Waarom er toch door mensen gedacht wordt dat het wreed is dieren op een islamitische manier te slachten komt door een gebrek aan kennis en inzicht. Het beëindigen van een leven is per definitie een daad die natuurlijk tegenstaat en één van de hoofdzonden die God verboden heeft behalve voor rechtmatige redenen zoals een nood aan voedsel.

Om een beeld te geven van hoe de islam met dieren en het slachten ervan omgaat en wat de wijsheid is die hier achter schuilt zal ik de toelichting opsplitsen in de slacht zelf, de voordelen van deze methode en wat experts hiervan zeggen en vervolgens een extra toelichting op dierenrechten binnen de islam.

Met het slachten zelf dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

 • Alvorens het dier daadwerkelijk geslacht wordt dient het in totale rust te verkeren.
 • Alvorens het dier te doden dient volgens het islamitisch voorschrift eerst "Bismillah" (in de Naam van God) uitgesproken te worden. Zo confronteert het de mens met de heiligheid van het leven en herinnert de mens eraan dat men zonder goede reden het dier niet mag doden of dat men ter verantwoording geroepen zal worden.

 

Yusuf Ali schrijft in zijn commentaar bij het Koranisch vers 22:37: "Niemand mag veronderstellen dat vlees of bloed aanvaardbaar is voor de Ene Ware God. Het was een heidens waanidee dat Allah tevreden gestemd zou kunnen worden door een bloedoffer. Maar Allah aanvaardt wel het offer van ons hart, en als symbool van zulk offer, was een zichtbare instelling nodig. Hij heeft ons macht gegeven over de schepping, en ons toegelaten vlees te eten, maar alleen als we eerst Zijn Naam uitspreken bij de heilige daad van het nemen van een leven, omdat zonder deze plechtige invocatie we de heiligheid van het leven zouden vergeten.

Door deze invocatie worden we eraan herinnerd dat er geen wreedheid in onze gedachten mag zijn, maar alleen de nood aan voedsel. "Vervolgens is de islamitische manier van doden door een snelle, diepe incisie in de keel met een scherp mes, waarbij zowel de nekader en halsslagaders aan beide zijden als de trachea en de esophagus doorgesneden worden.

Maar wat zijn nou de voordelen van deze methode en wat zeggen experts hiervan?

 • Uit experimenteel onderzoek door onder meer professor Schulz en zijn collega Dr. Hazim van de Universiteit van Hannover blijkt dat de halssnedemethode inzake pijnlijkheid de vergelijking met de gangbare methode met het schietmasker kan doorstaan. Met de islamitische methode daarentegen wordt een maximale hoeveelheid bloed uit het lichaam verwijderd, wat niet het geval is met andere methoden.
 • Bloed mag volgens de Islam niet geconsumeerd worden. Bloed is overigens drager van allerhande ziektekiemen. Het is dus zeer verstandig om het bloed zoveel mogelijk uit het lichaam te verwijderen voordat het geslacht wordt.
 • Wat ziekten veroorzaakt bij mensen, is ook niet toegestaan. In dit verband moet gewezen worden op steeds talrijker wordende wetenschappelijke studies die wijzen op een verband tussen het eten van (te veel) dierlijke producten en allerhande kankers, diabetes, hartziekten, Alzheimer, enz.
 • Er moet gewezen worden op studies van organisaties als het Amerikaanse Physicians Committee of Responsible Medicine, die aantonen dat veganistische voeding preventief werkt en een zekere bescherming opbouwt tegen aandoeningen als hartziekten, diabetes, Alzheimer, enz. Een veganistisch voedingspatroon is dus zeker gezond. In het Westen schakelen steeds meer moslims over op veganistische voeding omdat zij niet aan echte Halal producten geraken. Er zijn zelfs organisaties voor vegetarische moslims.

 

Bij tijd en wijle komt ook de vraag vanuit personen of organisaties om de rituele slacht een halt toe te roepen. Vaak gebeurt dit zonder de juiste kennis en worden er verkeerde voorbeelden naar voren gehaald. Deze slacht geldt voor zowel de moslims als de joden. Allereerst hebben moslims en joden het niet over ritueel slachten maar over "halal" of "kosher" slachten. Moslims eten alleen halal vlees omdat God dit van ons vraagt. Halal betekent dus: "iets wat toegestaan is".

De moslims en joden leven vanuit de wetten gegeven in hun geschriften. Voor de Joden ging in de Thora geloof en werken hand in hand. God vroeg van de mens de wet te doen waaronder het ritueel slachten. Christenen hebben dezelfde Thora als oude testament maar voor hun is het anders. Christenen geloven in een leven vanuit geloof en genade. Jezus Christus heeft “de Wet der geboden in inzettingen bestaande” te niet gemaakt. Onder de wet der inzettingen verstaan we etensvoorschriften en speciale dagen. Voor Christenen is het ritueel slachten dus niet belangrijk

Als er al met al dan toch geslacht gaat worden, zoals blijkt uit deze voorbeelden, moet het slachten van dieren binnen de islam aan verscheidene regels voldoen. Deze regels zijn veel strikter en diervriendelijker dan de regels voor slachten die in de westerse wereld gelden. De bio-industrie en het slachten zoals dat onder andere in de westerse wereld gebeurt dat mag met recht pas wreed genoemd worden.

En zo zijn er nog vele vele voorbeelden en regels die duidelijk maken en weerspiegelen dat er een zodanig groot respect is voor dieren, dat sommigen argumenteren dat de Islam zelfs een evolutie naar veganisme in de hand werkt.

Tot slot zou ik nog graag een aantal zaken laten zien die betrekking hebben op dieren en hun plaats binnen de islam. Omdat hier uitgebreid met talloze voorbeelden vele overleveringen over zijn nodig ik u uit om deze video helemaal uit te kijken. Puntsgewijs tonen we nu een samenvatting van deze overleveringen. Het moge dan duidelijk zijn dat dieren een zeer speciale plek innemen binnen de islam.

 • Dieren aanbidden en verheerlijken God.
 • Zoals de mensen een gemeenschap vormen, vormen ook dieren gemeenschappen op zich, en hebben zij dus alle daarmee geassocieerde rechten waaronder: recht op gezonde voeding, op beschutting tegen slecht weer, op een sociaal leven, op recreatiemogelijkheden, op het zelf grootbrengen van de eigen kinderen, enz.
 • Dieren hebben een bewustzijn (geest en verstand), handelen intelligent en doelgericht en hebben gevoelens; hun gevoelens mogen niet gekwetst worden.
 • Dieren hebben een waardigheid en een schoonheidsgevoel. Zij moeten daarin gerespecteerd worden.
 • Dieren hebben een geboorterecht op hun deel van de natuurlijke rijkdommen, zelfs als er onder de mensen schaarste heerst aan voedsel en water.
 • Dieren hebben recht op waardig fysisch, psychisch en sociaal leven.
 • Dieren hebben recht op aandacht en op een zorgzame behandeling.
 • Goede daden tegenover een dier worden beloond, voor slechte daden tegenover een dier zal men op Oordeelsdag verantwoording moeten afleggen en mogelijks gestraft worden, mogelijks zelfs met eeuwige verbanning naar de hel.

Wat niet toegestaan is binnen de islam:

 • het slaan van een dier in het aangezicht
 • het brandmerken van een dier op gevoelige plaatsen zoals het gezicht
 • het overbelasten van een lastdier
 • het doden van een dier in het bijzijn van een ander dier. Dit om de gevoelens van het ander dier niet te kwetsen.
 • het doden van een dier op een wrede manier of voor het plezier
 • het doodmartelen of nodeloos doen lijden van dieren, zelfs al gaat het om de meest schadelijk geachte soorten, zoals schorpioenen enz.
 • het klaarmaken van slachtgerief (scherpen van mes) in bijzijn van het te slachten dier
 • een dier laten wachten om gedood te worden
 • een dier vastbinden en dan doden
 • het versnijden van een voor voedsel gedood dier alvorens lijkstijfheid is ingetreden (door de verplichting zolang te wachten, verzekert Islam dat een dier dat dood lijkt maar waar nog een sprankeltje leven in zit, zeker geen pijn zou toegebracht worden)
 • het tegen elkaar opzetten van dieren en dierengevechten (hanengevechten, stieren- gevechten, enz)
 • jachtsporten zoals vossenjacht, enz.
 • het verminken van dieren en verwijderen van een deel van een dier terwijl het in leven is (met als uitzondering wanneer het nodig is om het leven van een dier in nood te redden - vb amputatie is toegestaan en is zelfs een goede daad wanneer dit het leven van een dier in nood kan redden)
 • het vangen van vogels en hen in kooien stoppen zonder enig speciaal doel (dit wordt aanzien als abominabel)
 • het opsluiten van dieren zonder voedsel
 • het toebrengen van lichamelijke of emotionele schade aan een dier tijdens leven of gedurende de slacht
 • het begaan van lichamelijke of geestelijke wreedheden tegenover dieren
 • factory farming, oftwel bio-industrie
 • experimenten op dieren
 • afmaken van dieren voor hun vacht (Islam laat enkel gebruik toe van huiden of pels van gedomesticeerde dieren die een natuurlijke dood stierven of van dieren die gedood werden voor voedsel)
 • het doden van een dier zonder rechtvaardigbare reden (dit is zelfs één van de hoofdzonden)
 • verspilling in het algemeen, en in het bijzonder van producten waarvoor dieren gedood werden
 • het doden van dieren tijdens oorlog behalve wanneer dit nodig is voor voedsel
 • het doden van dieren voor voedsel zonder "In de Naam van God" te zeggen (en dit om de mens er nogmaals aan te herinneren dat het leven heilig is en men geen andere reden - zoals wreedheid of sport enz - mag hebben om het leven van het dier te beëindigen, dan de nood om voedsel
 • het consumeren van producten van dieren die niet correct geslacht werden of die tijdens het leven mishandeld werden, vermits die producten daardoor onwettig werden voor consumptie. Dit laatste zou men kunnen aanzien als een preventieve maatregel die er voor zorgt dat moslimboeren hun dieren goed behandelen.