De profeet Mozes - Deel 1

De jonge jaren van de profeet Mozes.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Mozes - Deel 1.

Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie! En welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van verhalen over de profeten. Mijn naam is Ali en ik ga jullie vandaag iets vertellen over een van de profeten die Allah naar de mensheid heeft gestuurd. Het is een van de 5 profeten die tot de ulu al’zam (de betekenis hiervan is terug te vinden bij de introductielezing over de profeten) behoort, net zoals Noach en Abraham vrede zij met hen. Allah noemt zijn naam meer dan 120 keer in de Koran en zijn verhaal wordt in meer dan een derde van alle hoofdstukken van de Koran vermeldt.

En dit betekent dat dit verhaal belangrijk is, want Allah is de Alwijze en Hij heeft niet voor niets het verhaal van deze profeet zo uitgebreid aan ons verteld. Ik zal jullie niet langer in spanning houden, het verhaal dat we vandaag gaan behandelen is het verhaal van Mozes vrede zij met hem. Mozes is inderdaad een machtige profeet en boodschapper in de islam en zijn verhaal gaan we behandelen aan de hand van de Koran en hetgeen de profeet Mohammed vrede zij met hem aan ons heeft verteld. Het verhaal van Mozes zullen we gaan behandelen door middel van vijf video´s, en in deze video, deel 1, zullen we de volgende punten gaan bespreken:

- De Farao en de voorspelling van de geboorte van Mozes
- Mozes wordt grootgebracht in het paleis van de Farao
- Het verhaal van Mozes met de Israëliet en de Egyptenaar
- De vlucht van Mozes voor de Farao en zijn volgelingen

De Farao en de voorspelling van de geboorte van Mozes:
Voordat Mozes vrede zij met hem geboren was, was het de Farao die heer en meester was in Egypte. Zij onderdrukten de Israëlieten op een gruwelijke manier. Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 28 vers 1-4: “Taa Sien Miem. Dit zijn de verzen van het duidelijke Boek.  Wij dragen jou van de geschiedenissen van Mozes en de Farao voor, volgens de Waarheid, voor een volk dat gelooft. Voorwaar, de Farao was hoogmoedig in het land en hij verdeelde haar mensen in partijen. Hij onderdrukte een groep van hen: hij slachtte hun zonen en hij liet hun vrouwen leven. Voorwaar, hij behoorde tot de verderfzaaiers.”

Hier informeert Allah ons over de situatie in Egypte voordat Mozes vrede zij met hem geboren was.  De Farao was een verderfzaaier en beval dat alle mannelijke kinderen die geboren werden bij zijn Israëlitische onderdanen gedood moesten worden en dat de vrouwelijke in leven moesten blijven. De Farao liet dit allemaal toe omdat er geruchten rondgingen dat de Israëlieten de geboorte van een kind verwachtten dat hen zou verlossen en de Farao en zijn aanhangers teniet zou doen. Toen de Farao dit hoorde werd hij woedend en beval dat alle mannelijke kinderen vermoord moesten worden. De Farao zou het niet toelaten dat de Israëlieten verlost zouden worden en dat zijn koninkrijk vernietigd zou worden. Maar het plan van Allah was hen te beschermen en hen in rang te verheven.

De Farao nam iedere maatregel om geen enkele mannelijke baby van de Israëlieten in leven te laten. De soldaten van de Farao zochten heel Egypte door. Telkens als ze erachter kwamen, dat er een jongetje geboren was onder de Israëlieten, namen ze hem mee en doodden hem. Duizenden kinderen werden gedood voor de ogen van hun moeders en vaders. De dag waarop een jongetje geboren werd bij de Israëlieten was een begrafenisdag, een dag van tranen en verdriet. Maar volgens het prachtige plan van Allah werd Mozes op een schitterende wijze gered. Mozes werd gered door Allah en niet alleen dat, zijn grootste vijand zou hem zelf opvoeden.

Mozes wordt grootgebracht in het paleis van de Farao:
Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 28 vers 7-9: “ En Wij inspireerden aan de moeder van Mozes: "Zoog hem", maar als jij voor hem vreest, werp hem dan in de rivier, en vrees niet en treur niet: voorwaar, Wij zullen hem bij jou terugbrengen en hem tot een van de boodschappers maken. Toen pikten de mensen van de Farao hem op (uit de rivier), zodat hij een vijand van hen zou worden en een bron van droefenis. Voorwaar, de Farao, Hamaan en hun legers waren zondaren. En de vrouw van de Farao zei: "Hij is een verkoeling voor mijn en jouw oog. Doodt hem niet, moge hij ons baten, of kunnen wij hem als zoon aannemen." En zij beseften niet.’’

Hier vertelt Allah ons over de situatie van de moeder van Mozes vrede zij met hem. Dat zij in verwachting was, was niet goed  niet te zien, anders zouden de soldaten of de Egyptische voedvrouwen Mozes vermoorden bij zijn geboorte. Toen Mozes geboren was kreeg de moeder van Mozes een Goddelijke ingeving dat zij het kind in een mand moest stoppen en deze mand op de rivier moest laten drijven. Toen ze de mand losliet dreef die met de Wil van Allah tot aan het paleis van de Farao, waar de huishouding van de Farao de mand met de baby oppakte. De Farao wilde uiteraard deze baby vermoorden om het een jongetje was, maar de vrouw van de Farao drong erop aan dat hij het jongetje niet moest vermoorden. Omdat zij geen zoon had, wilde ze graag de baby opvoeden zodat ze in de toekomst een zoon zouden hebben.

Maar na verloop van tijd raakte de moeder van Mozes verdrietig omdat ze haar zoon mistte. Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 28 vers 10-12: “En het hart van de moeder van Mozes werd leeg, zij had het (geheim) bijna onthuld, als Wij haar hart niet versterkt hadden, zodat zij tot de gelovigen hoorde. En zij zei tegen zijn (Mozes’s) zuster: "Volg hem." En zo bekeek zij hem op een afstand, terwijl zij het niet beseften. En Wij hebben hem daarvoor zoogmoeders verboden. En zij (zijn zuster) zei (tegen de familie van de Farao): "Zal ik jullie een huisgezin wijzen dat hem voor jullie zal verzorgen en hem opvoeden?’’

Zo zien we dat het plan van Allah veel machtiger is dan die van de Farao, Allah heeft er op deze manier voor gezorgd dat Mozes vrede zij met hem en zijn moeder bij elkaar bleven en tegelijkertijd zou Mozes opgroeien in het paleis van de Farao.

Het verhaal van Mozes met de Israëliet en de Egyptenaar:
En zo groeide Mozes op totdat hij een volwassen man was geworden. Mozes was al voordat hij een profeet werd een man die voor de waarheid opkwam. Hij was een sterke man en gebruikte zijn kracht voor goede zaken, zo kwam hij op voor diegenen die onderdrukt werden en onrechtvaardig behandeld werden. Op een dag liep Mozes door de stad en kwam twee vechtende mannen tegen. De één was een Israëliet en de ander was een Egyptenaar. Toen de Israëliet Mozes zag herkende hij hem en schreeuwde hij onmiddellijk naar Mozes en vroeg hem om hulp. Mozes wilde vrede stichten tussen de beide mannen en probeerde ze uit elkaar te halen. Het doel van Mozes was om zodanig te handelen dat de Israëliet vrij kwam, zonder dat de Egyptenaar gedood zou worden.

Om dit voor elkaar te krijgen sloeg Mozes de Egyptenaar met zijn vuist, de Egyptenaar viel neer en overleed. Mozes keerde zich gelijk naar Allah toe in berouw, hij had spijt van zijn daad en vroeg Allah direct om vergiffenis waarop Allah hem vergaf, want Allah is de meest Genadevolle. Allah zegt hierover in de Koran, in hoofdstuk 28 vers 16: “Hij zei (Mozes): "Mijn Heer, voorwaar, ik heb mijzelf onrecht aangedaan, dus vergeef mij." Daarop vergaf  Hij (Allah) hem. Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.’’ En vervolgens verteld Allah ons in de Koran in hoofdstuk 28 vers 18 en 19 dat Mozes bang was geworden door hetgeen gebeurd was.

De volgende dag zag Mozes dezelfde Israëliet, en weer was deze Israëliet in gevecht met een andere man. Mozes bevond zich in een lastige situatie maar toch besloot hij om vrede te stichten en de twee vechtende mannen uit elkaar te halen. Net toen Mozes van plan was tussenbeide te komen riep één van de twee mannen: “O Mozes! Is het jouw bedoeling om mij te doden, zoals je gisteren een man gedood hebt? Terwijl dit allemaal gebeurde kwam er een man aanrennen uit de verste hoek van de stad en deze man adviseerde Mozes om de stad te verlaten, want de leiders waren bijeengekomen en stelde voor om Mozes te doden. Hoogstwaarschijnlijk was de Farao geïnformeerd over het feit dat Mozes een Israëliet gedood had.

Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 28 vers 20: “En een man kwam aanrennen van het andere einde van de stad, terwijl hij riep: ‘O Mozes, voorwaar, de vooraanstaanden beramen een list om jou te vermoorden. Vertrek daarom: voorwaar, ik behoor tot de raadgevers voor jou.”

De vlucht van Mozes voor de Farao en zijn volgelingen:
En Mozes nam dit advies serieus, hij wist dat het doden van mensen niet veel voorstelde bij de Farao en zijn aanhangers, dus Mozes vluchtte uit Egypte en hij ging in de richting van Madyan. Dit was de stad van de mensen van het woud, de mensen van de profeet Jetro ( ook bekend als profeet Suhaib) vrede zij met hem. Het hart van Mozes was vervuld met angst, Mozes was bang dat de soldaten van de Farao hem te pakken zouden krijgen. Hij liep dus in een hoog tempo, hij had dorst, honger en hij liep net zo lang door totdat zijn benen loodzwaar aanvoelde. Totdat hij aankwam bij een waterput ging hij in de schaduw zitten van een boom. Bij de waterput vond hij herders die daar hun kuddes lieten drinken.

Hij zag er twee meisjes die aan het wachten waren zodat zij ook hun kudde water konden laten drinken. Allah vertelt ons in de Koran in hoofdstuk 28 vers 23 dat Mozes tegen deze meisjes zei: “Wat is er met jullie aan de hand?” Waarop de twee meisjes antwoordden: “Wij laten het vee pas drinken als de herders weggaan en onze vader is een zeer oude man”. Mozes was een persoon die altijd andere mensen wilde helpen, zo ook deze twee meisjes, hij nam de kudde van de meisjes mee naar de waterput om ze laten drinken. De meisjes bedankten hem vervolgens en Mozes keerde terug naar zijn schaduwplek onder de boom en bad tot Allah om hulp. En toen de meisjes naar huis waren gegaan hadden ze het verhaal verteld aan hun oude vader. In hoofdstuk 28 van de Koran vers 25 e.v. lezen we dat de vader van de twee meisjes één van zijn dochters zond om Mozes te halen, zodat hij hem persoonlijk kon bedanken en belonen voor zijn vriendelijkheid.

Dit was natuurlijk het antwoord op de smeekbede van Mozes, dit was een prachtige uitkomst voor hem. Mozes ging dan ook naar de oude man toe. Nadat Mozes was aangekomen deed de oude man een voorstel: “als jij voor mij gaat werken dan laat ik jou trouwen met één van mijn dochters.” Mozes accepteerde dit voorstel en zo trouwde Mozes met een van zijn dochters, in ruil daarvoor verrichte hij tien laar lang werkzaamheden voor zijn schoonvader zoals het hoeden van de kudde en het bewerken van het land. Dat brengt ons aan het einde van deel 1, vergeet niet terug te komen voor deel 2 van dit mooie verhaal, dan zullen we o.a. zien dat Mozes met Allah heeft gesproken en nog veel meer. Bedankt voor het kijken, Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie!