De profeet Jezus - Deel 4

De redding van Jezus en zijn terugkeer aan het einde der tijden.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Jezus - Deel 4.

Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie en welkom bij een nieuwe video, deel 4, over het leven van Jezus vrede zij met hem. In de vorige video hebben we o.a. gezien dat de discipelen aan Jezus een teken van Allah vroegen en dat een groep onder de Israëlieten Jezus uit afgunst en jaloezie wilden vermoorden. In deze laatste video over het verhaal van Jezus vrede zij met hem zullen we o.a. hoe Jezus gered werd door Allah.

Jezus wordt gered door Allah:

Zoals we in deel 3 hebben gezien was een groep onder de kinderen van Israël van plan om Jezus te vermoorden. Ze konden het niet langer verdragen dat Jezus de mensen opriep tot het aanbidden van de Ene Ware God, Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Zei zagen dat er steeds meer mensen Jezus gingen volgen en dat de mensen onder de indruk waren van zijn woorden. Deze groep onder de Israëlieten kon dit niet verdragen, door leugens te verspreiden over Jezus kregen ze de ongelovige koning zover dat hij woedend werd, de koning stuurde vervolgens een groep soldaten naar Jezus vrede zij met hem om hem gevangen te nemen en hem te kruisigen.

Toen de soldaten naar het huis van Jezus gingen had Allah Jezus verteld over de soldaten die naar zijn huis kwamen om hem te doden. Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 3 vers 54: “En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken.”

Op het moment dat de soldaten voor het huis van Jezus stonden was Jezus binnen met al zijn discipelen, alle twaalf apostelen waren aanwezig in zijn huis. Jezus wist dat Allah hem zou redden, maar de vraag is hoe? Toen de soldaten en de groep ongelovigen onder kinderen van Israël het huis omsingeld hadden vroeg Jezus aan zijn discipelen: ‘Wie offert zichzelf op om met mij in het Paradijs te zijn, Allah zal hem op mij laten lijken en hij zal in mijn plaats gedood worden?’ De jongste en meest dappere onder hen stond vervolgens op en bood zichzelf aan en zei: Ik, O profeet van Allah, ik zal deze taak vervullen.

Jezus zei toen: Ga zitten, en hij vroeg het weer, wie wil er met mij in het Paradijs zijn door zichzelf op te offeren? De jonge man stond nog een keer op en zei: Ik, O profeet van Allah. Toen de jonge man voor de tweede keer opstond accepteerde Jezus zijn voorstel. Daarna veranderde Allah zijn uiterlijk in dat van Jezus en Jezus werd door Allah ten hemel opgenomen, en Allah weet het beste. Allah zegt hierover in het volgende vers, vers 55 uit hoofdstuk 3:

“En toen Allah zei: ‘O Isa (Jezus), voorwaar, Ik zal jou (tot Mij) nemen en Ik zal jou (tot Mij) opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal de terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik tussen jullie oordelen over dat waarover jullie van mening verschillen.” Ibn Abbas, een van de meest geleerde metgezellen van de profeet Mohammed vrede zij met hem verteld dat toen Jezus ten hemel werd opgenomen er een wolk dichtbij kwam, zo dichtbij, dat hij erop kon zitten. Maria nam toen met tranen afscheid van hem. Vervolgens gooide Jezus zijn kleed naar zijn vrome moeder Maria en zei: ‘Dit zal ons teken zijn op de Dag des Oordeels’.

Hier zien we hoe Allah Jezus heeft gered van de Kinderen van Israël en de ongelovige koning. Allah heeft ze ook nog eens vernederd door ze te laten denken dat ze Jezus hebben vermoord terwijl dit helemaal niet het geval was. Toen ze dachten dat ze Jezus te pakken hadden namen ze hem mee en kruisigden hem en legden een doornenkroon op zijn hoofd. Zo zien we hoe Allah Zijn plan uitvoert, Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 4 vers 157: “En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Masîh 'Isa (Jezus), zoon van Maryam, gedood." Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar (zij doodden) iemand die voor hen op hem leek. En zo is Jezus is opgeheven door Allah, gered door Allah en het is de jongste discipel die gekruisigd is door de kinderen van Israël en deze jonge en dappere discipel zal met Jezus zijn in het Paradijs.

De terugkeer van Jezus aan het einde der tijden:

Jezus vrede zij met hem is dus ten hemel is opgenomen door Allah en Jezus is dan ook nog niet dood. Zo heeft de profeet Mohammed ons verteld dat Jezus aan het einde der tijden zal neerdalen, hij zal de valse messiah vermoorden en hij zal vrede en rust op aarde brengen door het heersen met de wetten van Allah. Dit allemaal met de wil van Allah, de Schepper van de hemelen en aarde. Vervolgens zal hij leven met de wetten van Allah totdat hij, vrede zij met hem, op een natuurlijke manier zal overlijden.

Accepteer Allah als Enige Ware God en Jezus als profeet en boodschapper van Allah:

Voordat we het verhaal van Jezus vrede zij met hem afsluiten wil ik jou een advies meegeven beste kijker, een advies die je met de Wil van Allah zult opvolgen. Ik weet dat er veel mensen kijken die nog in Jezus geloven als God, of als zoon van God. Dit terwijl Jezus zelf de Kinderen van Israël juist uitnodigde naar het aanbidden van Allah. Zo sprak Jezus in de wieg al tot de mensen zeggende ( Koran hoofdstuk 19 vers 30): “Hij (Jezus) zei: ‘Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Schrift gegeven (de Indjiel) en mij tot een Profeet gemaakt.”

En in vers 36 van datzelfde hoofdstuk zien we dat Jezus het volgende zei: ‘ (Jezus zei): “En voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, aanbidt Hem dus, dit is het Rechte pad”. Jezus nodigde dus de mensen uit naar het aanbidden van die Ene Ware God, zonder daarbij iets of iemand anders te aanbidden. Jezus zelf heeft ons dus verteld dat we niets of niemand naast Allah moeten aanbidden, dus ook Jezus, Maria en de Heilige Geest niet. Accepteer Allah dan ook als jouw God en aanbid Hem alleen en accepteer Jezus als een boodschapper en profeet van Allah, dan zul je slagen in het wereldse leven en het hiernamaals. En door het worden van een moslim laat je Jezus niet in de steek, nee je volgt de woorden van Jezus juist, want Jezus heeft de kinderen van Israël verteld dat er een profeet na hem zou komen, zo lezen we in de Koran in hoofdstuk 61 vers 6:

“En (gedenkt) toen 'Îsa (Jezus), de zoon van Maryam, zei: "O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Taurât en als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad.” Jezus heeft dus zelf al aangegeven dat er een profeet na hem zou komen, en die profeet is Mohammed vrede zij met hem, Mohammed vrede zij met hem is met de Koran gekomen, het Woord van God, om zo de waarheid te vertellen over Jezus en zijn kuise moeder.

Neem Allah dus als Enige Ware God en profeet Mohammed vrede zij met hem aan als laatste profeet en boodschapper. Op die manier zul je juist dichterbij Jezus komen, zo heeft de profeet Mohammed ons in een authentieke overlevering verteld dat van alle mensen de profeet Mohammed het dichtst bij Jezus is. En dat alle profeten verschillende moeders hebben, maar hun religie is één en er is geen profeet tussen de profeet Mohammed en Jezus. Dit zijn de woorden van de laatste profeet, accepteer deze woorden en je zult nog meer gaan houden van Jezus vrede zij met hem en op deze manier zul je hem ook meer respecteren.

Ook heeft de profeet Mohammed ons verteld dat als iemand getuigt dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah die geen partners heeft, en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is, en dat Jezus zijn dienaar en boodschapper is, en dat Zijn Woord welke hij heeft doen neerdalen op Maria en dat (Jezus) een ziel geschapen is door Hem, en dat de hemel de waarheid is (dat de hemel bestaat), en dat de hel bestaat, Allah deze persoon het Paradijs zal toelaten met de daden die hij verricht heeft, ook al zijn dit maar weinig daden. Accepteer deze prachtige woorden oh dienaar van Allah en je zult het Paradijs binnentreden. Tot zover het verhaal van Jezus vrede zij met hem, tot de volgende keer, dan zullen we verder gaan met het verhaal van een andere profeet. Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie!