Het profetische gedrag - Deel 2

Het gedrag van de profeet Mohammed (deel 2).

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het profetische gedrag - Deel 2.

In deze lezing gaan we verder met het bespreken van het uitmuntende gedrag van de profeet Mohammed. In het vorige deel hebben we kunnen zien hoe het gedrag van Mohammed was tegenover zijn metgezellen, kinderen en mensen die vijandig tegen hem waren. Nu gaan we verder met het bekijken van zijn gedrag tegenover vrouwen en dieren en we halen nog een aantal uitspraken aan van mensen over de profeet Mohammed.

Laten we beginnen met een onderwerp waar vandaag de dag veel misverstanden over bestaan, namelijk hoe de moslim zijn vrouw behandelt. Er wordt beweerd dat de leer van Muhammad vrouwonvriendelijk zou zijn. De vrouw zou niets anders zijn dan een slaaf van de man en de vrouw zou geen enkele rechten hebben. Laten we kijken naar wat Mohammed allemaal heeft gezegd omtrent de vrouwen om te zien wat de positie van een vrouw werkelijk is. Tijdens de afscheidsbedevaart hield de profeet een toespraak voor duizenden pelgrims, een toespraak waar de moslims vandaag de dag vele lessen uit halen.

In deze toespraak werden de belangrijkste punten m.b.t. het geloof en omgangsvormen benoemd. Een van de punten die de profeet zei was: “Welnu, beschouw de vrouw als iemand die je goed moet behandelen … Beschouw de vrouw als iemand die je goed moet behandelen.” Vanwege het belang, herhaalde de profeet het twee keer. De profeet beval kinderen om goed te zijn tegenover hun moeder. Een metgezel vroeg ooit: “Wie is de persoon wie het meest mijn goed gezelschap verdient?” Waarop de profeet antwoordde: “Je moeder, vervolgens je moeder, vervolgens je moeder. En dan je vader.” De vrouw wordt hier 3 keer aangehaald voordat de man wordt aangehaald.

Dit laat al de eervolle en respectvolle positie zien van de vrouw. In een andere overlevering kunnen we zien dat er een metgezel naar de profeet kwam met een vraag. Hij vroeg: “O Boodschapper van Allah, wat zijn de rechten van vrouwen als iemand van ons haar benadert (haar huwt)?” De profeet zei toen: “Het is dat je haar voedt wanneer je jezelf voedt en dat je haar voorziet van kleding als je jezelf voorziet van kleding. En dat je haar gezicht NIET slaat noch haar beschimpt. En haar niet alleen laat, behalve in het huis.”

We halen een paar overleveringen aan om het gedrag van Mohammed tegen vrouwen duidelijk te maken. Zo zien we uit een van de overleveringen dat Mohammed gewoonlijk met zijn vrouwen speelde. Zo ook met A’ieshah, met haar hield hij hardloopwedstrijden soms won hij en soms won zij.
A’ieshah vertelde ook dat de profeet uit haar beker dronk nadat zij eruit had gedronken, hij plaatste zijn mond dan op het deel van de beker waar A’ieshah uit had gedronken. Zo zien we de liefde van de profeet voor haar. Ook kunnen we in de volgende overlevering zien hoe de profeet was binnen de muren van zijn huis. Was hij een dictator die zijn vrouw commandeerde? Was hij een beul die zijn vrouw afbeulde? Of was hij iemand die zijn gezin verwaarloosde?

Laten we kijken wat een metgezel hierover heeft gezegd. Al-Aswad ibn Yazid zei: "Ik vroeg A’ieshah wat Allahs Boodschapper thuis gewoonlijk deed. Ze zei: “Hij was altijd zijn gezin tot dienst tot de tijd dat het gebed aanbrak, daarna ging hij bidden.” Hij was zijn gezin dus altijd tot dienst. Als de vloer geveegd moest worden deed hij dat, als zijn vrouwen of kinderen iets nodig hadden zorgde hij daarvoor. Hij was dus erg betrokken met zijn gezin. Uit deze en nog vele andere overleveringen die er zijn over de omgang van de profeet met zijn vrouwen zien we dat hij erg lief, zorgzaam en geduldig was tegenover hen. Naast dit toonde hij ook erg veel begrip voor de emotionele gevoelens van zijn vrouwen.

Maar de profeet was niet alleen goed van karakter tegen de mensen, ook toonde hij goed gedrag tegen dieren. De profeet was een keer op reis met zijn metgezellen, hij stopte toen om zijn behoefte te doen. Ondertussen merkten sommige metgezellen een roodstaartje (vogel) met twee kuikentjes op. Enkele metgezellen pakten de kuikens, waarna het roodstaartje om hun heen begon te vliegen en met haar vleugels begon te wapperen. Toen de profeet kwam en de vogel zag, keerde hij zich naar zijn metgezellen en zei: “Wie heeft de vogel verdriet aangedaan door de kuikens weg te nemen? Geef de kuikens terug aan de vogel.” De profeet was zo genadig met dieren dat wanneer hij een kat zag op het moment dat hij de religieuze wassing verrichtte, hij de teil zou laten neerzakken voor de kat om uit te drinken en dan verrichte hij de wassing met het overgebleven water.

Zelfs op het gebied van slachten heeft de profeet regels geïntroduceerd om het leed van dieren zo min mogelijk te laten zijn. Alleen mensen die bekwaam zijn in het slachten mogen dit doen, en dan wel op de beste wijze zodat het dier er weinig van merkt en weinig pijn er aan overhoudt. Ik hoop dat tijdens deze 2 korte lezingen het karakter van de profeet Mohammed duidelijker is geworden, zodat we zijn biografie kunnen doorlopen met in het achterhoofd het ware karakter van Mohammed. Dan tot slot zal ik een aantal uitspraken aanhalen van niet-moslims. Zij hebben uitspraken over het karakter van Mohammed dat laat zien dat zijn goede karakter hen ook is opgevallen.

Tony Blair had de islam geprezen als 'mooi' en de profeet Mohammed beschreven als een 'uitzonderlijke kracht voor de verspreiding van beschaving'.

Mahatma Gandhi, statement published in 'Young India,'1924. "Ik wilde weten over het beste van het leven van degene die vandaag de dag een onbetwiste invloed heeft op de harten van miljoenen mensen… Ik werd meer dan ooit overtuigd van het feit dat het zwaard niet hetgeen was dat voor de islam een plaats had veroverd in deze wereld. De consequente eenvoud, volkomen ingetogenheid, achting voor beloften, intense toewijding aan metgezellen en volgelingen, heldhaftigheid, elan en onbegrensde vertouwen in God en de missie van de profeet. Het waren al deze zaken en niet het zwaard die elk obstakel overwon. Bij het eindigen van het tweede deel (van de biografie van de profeet), was ik bedroefd dat er voor mij niets meer te lezen was van dit grootse leven."

De Britse filosoof Thomas Carlyle, die de Nobelprijs won voor zijn boek ‘The Heroes’ schreef: “Het is een grote schande voor eenieder om te luisteren naar de beschuldigingen dat de islam een leugen is en dat Mohammed een verzinner en bedrieger was. We zagen dat hij standvastig bleef vasthouden aan zijn principes met ferme verbetenheid. Liefdevol en gul, gepassioneerd, vroom, kuis, met echte mannelijkheid, hardwerkend en serieus. Ondanks al deze kwaliteiten was hij zacht tegen anderen, tolerant, aardig, opgewekt en prijzenswaardig en soms zou hij met zijn metgezellen grapjes maken. Hij was rechtvaardig, oprecht, slim, puur, edelmoedig en scherp; zijn gezicht was stralend alsof hij licht binnen in zich had om de donkerste van de nachten te verlichten. Hij was van nature een grootse man die niet was onderwezen op een school of door een mentor onder zijn hoede werd genomen. Hij had dit allemaal niet nodig.”

In de volgende lezingen zal het levenspad van Mohammed beginnen en zullen wij het gaan hebben over zijn geboorte en kindertijd.