De harten op het geloof

Het belang van een sterk geloof.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De harten op het geloof.

Welkom beste kijker bij het 20ste deel van deze serie over het leven van profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem. In dit deel zullen we gaan kijken naar hoe de harten op het tawheed werden gebouwd. Maar eerst wil ik even heel kort en beknopt uitleggen wat tawheed is zodat u weet wat we met deze term bedoelen.

Tawheed komt af van het werkwoord ‘وَحَّدَ يُوَحِّدُ تَوْحِيدٌ’. Dit betekent taalkundig ‘iets tot één maken’ en islamitisch gezien verstaan we hieronder de uniciteit van Allah, de Schepper van alles. Zo weten we dat Hij uniek is en er niets is zoals Hij. Tawheed slaat op drie facetten:

  1. De uniciteit van de Schepper in Zijn heerschappij (alleen Hij de is Schepper en Heerser van alles).
  2. De uniciteit in Zijn aanbidding. (Alleen Hij verdient het om aanbeden te worden en niemand anders.
  3. De uniciteit van Zijn Namen en Eigenschappen. (Allah draagt namen en eigenschappen en deze zijn alleen passend voor Hem en voor niets en niemand anders uit de schepping).

De tawheed is het belangrijkste onderdeel van de islam, dit werd al meteen door profeet Mohammed verkondigt in Mekka en in Medina zal dit natuurlijk door blijven gaan. We hebben nu te maken met wat andere mensen in de stad.

  1. Als eerst hebben we de mushriekoen (de veelgodenaandbidders), deze hadden we natuurlijk ook in Mekka.
  2. Dan hebben we ook de joden die eigen forten binnen de stad Medina hadden. Deze joden waren oorspronkelijk afkomstig uit Jemen en hebben zich door omstandigheden in Medina gehuisvest. De joodse stammen waren erg naar binnen gericht, dus erg geïsoleerd en dus niet zo zeer naar de buitenwereld gericht. Maar zij droegen wel een van de eerder geopenbaarde boeken bij zich (de Torah) en kende vele van de profeten.
  3. En vervolgens waren er in Medina mensen die zeiden in Allah te geloven en Mohammed als de boodschapper te zien, maar in werkelijkheid was dit uiterlijk vertoon en geloofden ze dit in hun harten helemaal niet. Deze mensen worden munafiqoen (de hypocrieten genoemd).
  4. En je had natuurlijk de moslims. Deels de Muhaadjiroen (de moslims die uit Mekka kwamen), die alle ellende hadden meegemaakt in Mekka en hevig beproeft waren. En je had de Ansaar (de moslims die moslim zijn geworden in Medina en die nog niet zo erg beproeft waren als de moslims uit Mekka.

De christenen hadden niet echt een eigen grote gemeenschap, er waren wel christenen in het Arabisch schiereiland, maar dan meer in Jemen en in het noorden van het Arabisch schiereiland had je nog Arabische christelijke stammen die door invloed van de Byzantijnen christen waren geworden. In Hijaaz, waar de profeet opgroeide had je er niet zo heel veel. Hoewel er wel overleveringen zijn dat er wel enkele christenen waren en dat er ook vanuit onder andere Noord Arabië christenen naar de profeet kwamen.

Het was dus nu de taak van de profeet om al deze groepen mensen op de tawheed te krijgen. Op de zin Laa illaha illa Allah. Op de kennis en het besef dat er niets en niemand aanbeden dient te worden behalve Allah. En dat de regels van onze Schepper moeten worden nageleefd met het besef dat we op een dag verantwoording moeten afleggen voor alles wat we in ons leven hebben verricht.

Zo leert Allah ons in hoofdstuk 23:115 van de Koran: “Dachten jullie echt dat Wij jullie zo maar geschapen hebben? En dat jullie niet tot Ons terugkeren?” En in hoofdstuk 88: 25-26 lezen we: “Voorwaar, tot Ons is hun terugkeer. En voorwaar, aan Ons is hun afrekening.” Dit geloof en besef zorgden voor een systeem van rechtvaardigheid voor de mensen. Want Degene die over jou zal oordelen op de dag dat het er toe doet is Degene die alles ziet en alles hoort. Degene waar niets voor verborgen is, de Enige die de autoriteit heeft.

Sommige landen willen werken aan een rechtvaardig systeem in hun land. Ze willen een situatie creëren dat iedereen zijn rechten krijgt en iedereen eerlijk behandeld wordt. Echter is er in het meeste gevallen bijna altijd een probleem waardoor dit niet werkt.

  • Leiderschap gaat vaak gepaard met macht en geld, waardoor vele hoogwaardigheidsbekleders liefde voor macht en geld belangrijker achten dan eerlijkheid en rechtvaardigheid.
  • De mensen worden gecontroleerd door handhavers en berecht door rechters. Deze zijn niet in staat om alles te kunnen zien en te kunnen controleren. Waardoor er toch veel mensen denken te kunnen ontkomen met onrechtvaardig gedrag. Want wat niet gezien wordt, zal niet bestraft worden.
  • De ego van de mens staat bijna altijd boven rechtvaardigheid. Iemand zal bijvoorbeeld niet zo snel zijn eigen vader of zoon aangeven als deze iets strafbaars heeft gedaan.

Aan deze paar punten en door een blik in de wereld te werpen is al te zien dat het erg moeilijk wordt om een land rechtvaardig te maken. De profeet heeft dus de oplossing voor de wereld om iedereen eerlijk en rechtvaardig te maken, een wereld zonder onrecht. Dit is te verkrijgen zonder miljarden uit te geven aan rechtssystemen, rechtshandhavers en ministers die nieuwe plannen en wetten verzinnen.

Het succes ligt in de boodschap van islam, weet dat er niets en niemand aanbeden dient te worden behalve Allah en dat niets voor Hem verborgen is van wat er openlijk gebeurt of wat er zich in het geheim afspeelt. Iedereen moet zich uiteindelijk verantwoorden voor alles wat hij heeft gedaan. Als men deze boodschap verspreidt en de mensen nemen dit aan en beseffen dit, dan zullen ze wel twee keer nadenken om iemand onrecht of kwaad aan te doen.

Hier werkte de profeet dus aan in de begin jaren in Medina. Een formule voor een rechtvaardige wereld. De enige formule die er voor kan zorgen dat al het onrecht verdwijnt. En deze rechtvaardigheid was niet alleen maar voor de mens, maar ook voor de dieren, de natuur en eigenlijk alles in de schepping mag geen onrecht ondergaan.

Ik wil afsluiten met hoofdstuk 5:8 van de Koran waar te lezen is (vrij vertaald): “O jullie die geloven! Weest standvastigen voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.”

Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video.