Koranische verhalen: Luqmaan

Een introductie tot de Koranische verhalen.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Koranische verhalen: Luqmaan.

In deze video zullen we het gaan hebben over één van de verhalen die in de Koran staan vermeld.

De Koran is de laatste openbaring van Allah aan de mensheid. Het is de vervolmaking van de voorgaande openbaringen en dient als leidraad in het leven voor de mensheid. De Koran is dan ook niet alleen actueel en bruikbaar geweest voor hen die leefden ten tijde van de openbaring. De Koran is tot op de dag van vandaag actueel gebleven voor de lezers ervan en zal dit ook blijven in de toekomst. Dit kunnen we stellen om verschillende redenen: zo bevat de Koran de oproep tot het geloof en tot daden van aanbidding en dit is iets wat altijd actueel zal blijven gezien geloof en aanbidding aanwezig moeten blijven. Een andere reden is dat er verhalen in de Koran vermeld worden die stuk voor stuk belangrijke leerstellingen bevatten die hun actualiteit nooit kunnen verliezen.

De in de Koran vermelde verhalen hebben diverse onderwerpen. Er zijn bijvoorbeeld verhalen over de levens van de profeten. In deze verhalen wordt gesproken over belangrijke periodes in hun leven, de manier waarop zij hun volk uitnodigden tot de Islam en de gunsten en beproevingen die hen ten deel vielen. Ook zijn er verhalen over de omgang van volkeren met de boodschappers die naar hen werden gestuurd. Er wordt verteld over vrome personen en over mensen met een verdorven karakter. Er wordt verteld hoe het zal zijn voor de mensen om in het paradijs te zijn en hoe het zal zijn om zich in het hellevuur te bevinden.

En op deze wijze word er dus zowel over het verleden als over het heden en de toekomst gesproken. Maar welk onderwerp er ook wordt behandeld in de verhalen, ze hebben allemaal één belangrijke zaak gemeen; ze bevatten wijze lessen voor ons leven in het hier en nu. Ieder verhaal verwijst op directe of indirecte manier naar het belang van het geloof in Allah en het verrichten van daden van aanbidding. Door het bestuderen van de verhalen in de Koran en het nadenken over deze verhalen wordt het duidelijk dat de lezer, of nu jij als luisteraar, wordt aangespoord tot twee zaken: in de eerste plaats: het geloven in Allah en het aanbidden van Hem zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. En in de tweede plaats: het op deze wijze streven naar een hoogstaand karakter met eigenschappen als geduld, barmhartigheid, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid.

Een van de meest bekende voorbeelden van een verhaal die al deze zaken bevat is het verhaal van Luqmaan. Hij was een wijze man wiens naam is gegeven aan een hoofdstuk van de Koran. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 31, zijn een aantal belangrijke adviezen vermeld die hij gaf aan zijn zoon. Het eerste advies wat in dit hoofdstuk staat vermeld is een advies dat geen gelijke kent. In vers 13 word namelijk vermeld:

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

"O mij zoon, ken geen deelgenoten toe aan Allah"

Vervolgens lezen we iets verderop in vers 17 het tweede grote advies: 

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

"O mijn zoon, verricht het gebed

Als we kijken naar deze twee adviezen dan zouden we kunnen zeggen dat dit de twee belangrijkste twee zaken zijn die door iemand geadviseerd zouden kunnen worden. Dit omdat elk ander advies nuttig zou zijn voor deze wereld maar geen waarde zou hebben in het hiernamaals als deze twee adviezen niet eerst opgevolgd worden. Deze adviezen zorgen er dan ook voor dat, als ze opgevolgd worden, ze een persoon zowel nu in dit leven als straks in het hiernamaals van voordeel zullen zijn.

Het belangrijkste advies is als eerst genoemd: "O mij zoon, ken geen deelgenoten toe aan Allah." Hij adviseert zijn kind om te geloven in Allah, Schepper van de hemelen en de aarde. Vervolgens geeft hij het advies dat draait om het afleggen van getuigenis van dit geloof, door het verrichten van een daad, de belangrijkste daad van aanbidding, die een gelovige kent in zijn leven. Dit doet hij door te zeggen: "O mijn zoon, verricht het gebed".

Wanneer deze twee adviezen worden opgevolgd brengt dat innerlijke rust en religieuze motivatie met zich mee. Maar wat belangrijker is dan dat: het zorgt ervoor dat een persoon na zijn dood kan rekenen op de genade van Allah, hem daarmee beschermende van een bestraffing van de hel. Vervolgens gaat Luqmaan verder met zijn advies door zijn zoon te adviseren over de manier waarop hij zijn gedrag kan perfectioneren. Hierbij wordt er gedacht aan de manier van bewegen, de manier van spreken en de algemene omgangsvormen met anderen.

Op deze adviezen zullen we hier niet ingaan omdat deze video slechts een introductie zal geven. Ik nodig u echter uit het hele verhaal te lezen in het 31ste hoofdstuk van de Koran, hoofdstuk Luqmaan. Een hoofdstuk waarin deze adviezen van een vader aan zijn zoon worden vermeld. Een advies wat niet slechts toen actueel en nuttig was maar een advies is voor alle tijden, alle plaatsen en alle mensen. Een advies dat zo groot van waarde was, is en zal zijn, dat het verdiende vereeuwigd te worden in de Koran, het Woord van Allah.</