Koranische verhalen: Afgoderij

Afgoderij van vroeger en de huidige tijd.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Koranische verhalen: Afgoderij.

In deze video zullen we het gaan hebben over een belangrijke gebeurtenis waarmee de profeet Noeh, die we in de Bijbelse traditie kennen als Noach, als eerste profeet mee te maken kreeg: afgoderij. We zullen, om te spreken over dit onderwerp, het verhaal van de profeet Noach aanhalen. Natuurlijk gaan we dat niet uitgebreid doen maar mocht je zijn verhaal graag uitgebreid willen zien dan kun je het vinden op www.waaromislam.nl onder de categorie “profeten”.

Om te beginnen: de eerste mens op aarde was de profeet Adam en de tweede persoon was zijn vrouw Eva. Uit hen is zoals we weten de gehele mensheid voortgekomen. Gedurende de eerste eeuwen na de schepping van Adam en Eva aanbaden de mensen enkel en alleen Allah en sommigen van hen waren met hun aanbidding een voorbeeld voor hun tijdgenoten.  Toen enkele van deze voorbeeldfiguren kwamen te overlijden greep de duivel zijn kans om de mensen af te brengen van het aanbidden van Allah. Hij stimuleerde de mensen om op de plaatsen, waar deze voorbeeldige personen veel aanwezig waren geweest, stenen standbeelden te plaatsen en de stenen naar deze mensen te vernoemen.

Dit liet hij hen doen onder het voorwendsel dat de mensen, bij het zien van deze stenen, aan deze belangrijke voorbeeldfiguren zouden denken en dit zou hen stimuleren om goede daden te verrichten. Maar zoals het met zoveel zaken gaat,  werd ook in deze kwestie de reden van de plaatsing van de stenen vergeten. De ene generatie volgde de andere op, de kennis over het geloof verminderde en de functie van deze stenen begon te veranderen van een middel tot stimulans naar, zoals de duivel beoogd had, het aanbidden van de stenen zelf.

De stenen, die nog steeds de namen droegen van de vrome personen, waren daarmee afgodsbeelden geworden. Als gevolg hiervan werd niet langer Allah aanbeden maar deze stenen, en de mensen raakten na verloop van tijd zo gehecht aan deze gewoonte dat het als de enige ware religie gezien werd. Allah zond daarop de profeet Noach naar de mensen om hen te doen beseffen welke fout zij gemaakt hadden, hen op te roepen naar het aanbidden van Allah en het achterwege laten van het aanbidden van hun afgodsbeelden.

Noach vertelde hen over het feit dat Allah Degene is, Die hen geschapen had, dat Hij het laat regenen waardoor er gewassen groeien waarvan zij konden eten. Hij vertelde aan zijn volk dat het Allah is Die de zon en de maan geschapen heeft, en dat het Allah is, Die hen hun nageslacht heeft geschonken. Maar ondanks dat wilde het volk van Noach niet naar hem luisteren en kozen zij ervoor om door te blijven gaan met het aanbidden van afgoden. En de meesten van jullie zullen ongetwijfeld het gevolg hiervan kennen: eenieder die de boodschap van Noach, de boodschap naar het aanbidden van Allah, niet volgde, verdronk.

Wie wil kan het verhaal van Noach nalezen in de Koran in hoofdstuk 71, dat vernoemd is naar de profeet Noach, iets wat ik absoluut aanraad. Wanneer we vervolgens kijken naar de profeten die kwamen na de profeet Noach dan zien we voortdurend een herhaling van deze situatie. We zien dat de profeten na Noach allen opriepen naar dezelfde zaak: het verlaten van de aanbidding van afgoden voor de aanbidding van enkel en alleen Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde.

Wanneer we, met dit in onze gedachte, kijken naar de huidige tijd dan zien we dat deze afgoderij zich niet alleen uitstrekt naar het aanbidden van beelden. We zien dat mensen ook andere zaken nemen ter aanbidding zoals engelen, profeten, vrome mensen en ga zo maar door. Zij aanbidden niet Degene die daar recht op heeft: de Schepper van de Hemelen en de aarde en al wat daarin is, zij aanbidden de schepping van deze Schepper. Dit terwijl het duidelijk mag zijn dat de Schepper superieur is aan het geschapene, wat van de aanbidding van het geschapene, ook wel afgoderij genoemd, een grote zonde maakt.

Naast de aanwezigheid van afgoderij wordt deze tijd ook gekenmerkt door het ontkennen van het bestaan van God. Mensen die er vanuit gaan dat de evolutietheorie, het woord zegt het al evolutie-theorie, het antwoord is op de vraag hoe wij zijn geworden zoals we nu zijn. Deze beide zaken, afgoderij en ontkenning, zijn een aanleiding voor velen om religie links te laten liggen, als achterhaald te beschouwen en zich er niet mee bezig te houden.  

De profeten wezen de mensen echter op de tekenen in henzelf, de grootsheid van onze schepping en vormgeving en de perfectie waarmee ons lichaam in elkaar steekt. Ze wezen de mensen op de grootsheid van de schepping van de hemelen en de aarde, hoe de dag en nacht elkaar afwisselen, hoe de zon, maan en sterren allemaal hun functie hebben en ga zo maar door.

En in deze tijd, waarin de wetenschap haar tijd als het ware ver vooruit is, een tijd waarin de mens in staat is over de maan te lopen, de diepten van de zee en de aarde te onderzoeken en de grootsheid van deze zaken tot in detail uit kan leggen, juist in deze tijd lijkt de mens zich meer dan ooit losgemaakt te hebben van Degene Die dit alles geschapen heeft. Dit terwijl het ware succes in deze wereld en het ware succes in het hiernamaals slechts verkregen kan worden door het volgen van de oproep van de profeten. De oproep om je af te wenden van ongeloof en afgoderij. De oproep om je in aanbidding te wenden naar de Schepper van de hemelen en de aarde. De oproep de uslam als religie aan te nemen.

De vraag is dan ook: volg jij de oproep van de profeten of laat jij deze oproep links liggen? Aanbid jij jouw Schepper of ontken je zijn bestaan? Aanbid je Hem of aanbid je afgoden zoals profeten en vrome mensen? Streef jij, beste kijker, naar het goede in deze wereld en het goede in het hiernamaals of concentreer jij je zo op deze wereld, dat je het hiernamaals vergeet? Nu heb je de kans die keuze te maken, nu heb je de kans om terug te keren naar Allah en Hem te aanbidden.

Dus vraag jezelf af, denkend aan het verhaal van Noach, wil jij je in het veilige schip bevinden, het pad van de uslam, of kies je ervoor de boot te missen? De keuze, beste kijker, is aan jou.