De authenticiteit van de Koran

De authenticiteit van de Koran.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De authenticiteit van de Koran.

Van alle openbaringen die Allah naar de mensheid heeft gezonden, kunnen we stellen dat de Koran het meest bijzondere is. Er zijn vele redenen hiervoor te noemen zoals dat de Koran de laatste openbaring van Allah aan de mensheid is. Hierdoor is deze openbaring een samenvatting van alle voorgaande openbaringen. Dit betekent vervolgens dat de wetgeving die met deze openbaring is gekomen van kracht zal blijven tot aan de dag des oordeels. Om dit mogelijk te laten zijn, is het noodzakelijk dat de openbaring niet verloren gaat. Niet een gedeelte ervan, niet een hoofdstuk, zelfs geen letter ervan zou mogen verdwijnen. De openbaring zou beschermd moeten worden tegen vervalsing, verdraaiing en vernietiging.

Moslims geloven dan ook dat de Koran beschermd is en dat deze bescherming de beste bescherming is die er gegeven kan worden. Allah heeft namelijk de openbaring beschermd zoals we kunnen teruglezen in de Koran in hoofdstuk 15 vers 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Waarlijk, Wij hebben de Openbaring neder doen dalen en waarlijk, Wij zullen erover waken."

Deze bescherming heeft ervoor gezorgd dat, ondanks pogingen daartoe, de Koran nooit verloren is gegaan. Niet als het gaat om een deel ervan, niet een hoofdstuk of een vers, zelfs niet één enkele letter. Laten we eens kijken hoe Allah deze bescherming, die ons iets laat zien van Zijn Almacht, tot stand heeft laten komen om de waarheid van deze belofte aan te tonen. Om te beginnen met het begin van de openbaring van de Koran: Toen de profeet Mohammed openbaringen begon te ontvangen van Allah, leerde de profeet deze openbaringen uit zijn hoofd. Ook motiveerde hij zijn groeiende stroom van volgelingen de openbaringen uit het hoofd te leren. Naast het feit dat de openbaringen uit het hoofd werden geleerd, werd, indien mogelijk, ook gebruik gemaakt van beschikbaar materiaal om de openbaring op te schrijven. Deze praktijk ging gedurende het gehele profeetschap van 23 jaar door en dat zorgde ervoor dat een groot aantal moslims de Koran volledig uit het hoofd kenden.

Na de dood van de profeet Mohammed werd ervoor gezorgd, door een speciaal voor dit doel opgestelde commissie, dat de gehele openbaring werd opgeschreven. Dit werd gedaan op basis van een tweedeling: de Koran die werd overgeschreven van bestaand schrift en datgene van de Koran wat uit het hoofd was geleerd. Hierbij bewees het grote aantal moslims dat de Koran kende dan ook zijn bijzondere dienst. Het op schrift stellen van de openbaring leidde op dat moment echter nog niet direct tot één vastgelegde boekvorm van de Koran zoals die vandaag de dag gebruikt wordt.

Na een aantal jaren bleek dat er behoefte bestond aan een vastgelegde boekvorm van de Koran, inzichtelijk voor iedereen, een schriftelijke bron waar men direct naar kon terugkeren als basis. Gemotiveerd door deze behoefte stelde de toenmalige leider van de islamitische gemeenschap een commissie samen die opdracht kreeg deze taak uit te voeren. Deze commissie stond onder leiding van de vooraanstaande volgeling van de profeet genaamd: Zaid ibn Thaabit. Hij was ook de leider geweest van de commissie die belast was met het op schrift stellen van de Koran in de eerste fase na het overlijden van de profeet Mohammed.

Onder zijn leiding stelde de commissie de Koran op in de vorm zoals we die vandaag de dag nog steeds kunnen terugvinden. Van deze Koran werden enkele handgeschreven kopieën gemaakt die naar de belangrijkste steden van het islamitisch gebied werden gezonden. Het bijzondere aan dit alles is echter niet dat de Koran toen kon worden opgesteld. Meer bijzonder is het dat nu, ruim 1400 jaar nadat de profeet Mohammed de eerste openbaring ontving, de openbaring nog steeds voortleeft. Wanneer alle vastgelegde Korans vernietigd zouden worden en er geen Koran meer op aarde zou zijn, geschreven of digitaal, op welke manier dan ook, dan zou het bijzondere zichtbaar worden.

De Koran zou namelijk binnen zeer korte tijd weer op schrift gesteld kunnen worden doordat vele moslims vandaag de dag de Koran volledig, of tenminste deels, uit het hoofd hebben geleerd. Een absoluut unieke kwestie die de grootsheid laat zien van de bescherming die Allah beloofd heeft. De claim dat door dit alles de Koran die aan de profeet Mohammed geopenbaard werd hetzelfde is als degene die we tegenwoordig kunnen lezen wordt echter niet alleen door islamitische bronnen ondersteund. Wanneer we kijken naar de werken van oriëntalisten, arabisten en islamologen dan zien we dat zij hierover ook een duidelijke mening hebben.

De meeste van hen geloven niet dat de Koran het woord is van Allah. Als het echter gaat om de claim dat de Koran sinds de openbaring ervan niet veranderd is, dan zien we dat veel van hen deze claim onderschrijven. Een goed voorbeeld hiervan is William Montgomery Watt. Hij was een Schotse priester die zich ontwikkelde tot een alom bekende emeritus professor in Arabisch en Islamitische studies aan de universiteit van Edingburgh. Naar hem wordt onder andere verwezen als zijnde de laatste grote oriëntalist en hij heeft vele boeken vervaardigd. Ondanks dat hij van mening was dat de Koran tegenstrijdigheden bevat, zegt hij in zijn welbekende boek “inleiding tot de Koran” het volgende: “Juist het feit dat verschillende en zelfs tegenstrijdige openbaringen bewaard zijn, vormt een krachtig bewijs voor de stelling dat wij in het bezit zijn van alles wat aan Mohammed werd geopenbaard”.

Ten slotte sluiten we af met een ander element dat heeft bijgedragen aan de huidige en eeuwige authenticiteit van de Koran. De Koran is door de jaren heen nooit aangevuld met andere bronnen. We vinden in de Koran dan ook niet de woorden van een geschiedkundige die de context van de openbaringen uitlegt. We vinden er geen woorden van de profeet. We vinden er geen uitleg van de teksten van een exegeet. Al deze teksten bestaan uiteraard maar zijn opgenomen in aparte boeken die horen bij dat specifieke vakgebied. De Koran is enkel en alleen het woord van Allah en dit zal altijd zo blijven.