Wie is Allah (3)

Het belang van het godsbeeld binnen de islam.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Wie is Allah.

Beste kijker in de vorige twee video’s over het islamitisch godsbeeld hebben we al gesproken over wie Allah is aan de hand van een aantal van Zijn eigenschappen die we vinden in de Koran. Daaruit voortvloeiend hebben we geconstateerd dat Hij de aanbidding verdient van Zijn schepselen. In deze video gaan we zien wat het belang is van het godsbeeld zoals omschreven in de islam. laten we eens beginnen met het volgende citaat uit hoofdstuk 7:59 waarin we lezen dat Noach zei (vrij vertaald natuurlijk):

يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

“O mijn volk, aanbidt Allah, er is voor jullie geen god dan Hij: voorwaar, ik vrees voor jullie de bestraffing van een geweldige dag.”

Zoals beloofd zou ik dit laatste uitleggen en de uitleg zal nu volgen: Allah is Degene Die ons geschapen heeft. Hij heeft openbaringen naar de mensheid gezonden middels profeten die de mensen opriepen te geloven in Hem. De mens is echter vrij in het al dan niet aanbidden van Allah en het gehoor geven aan de profetische oproep.

Wat een persoon ook besluit te doen; hij zal hoe dan ook verantwoording voor zijn daden af moeten leggen op de dag des oordeels. Voor diegenen die de boodschap van de profeten, en in dit citaat de profeet Noach, niet volgen zal dit uiteindelijk effect hebben op hun eindbestemming. De eindbestemming voor eenieder die gelooft in Allah en Hem oprecht aanbidt zal immers het paradijs zijn, voor hen die dit niet doen is er niets anders dan zoals Noach het noemt “de bestraffing van een geweldige dag”.

Dit geeft aan dat het wereldse leven geen spelletje is net zoals het geloven in en aanbidden van Allah geen spelletje is. Het is dan ook van groot belang dat de mens begrijpt wie zijn Schepper is en hoe men Hem dient te aanbidden. Wat betreft het eerste: iedere profeet bracht deze oproep, van Adam tot Mohammed. Allen riepen op tot het geloof in één en dezelfde god, schepper van alle zaken.

Problemen ontstonden toen mensen de schepping gingen aanbidden zoals we terugzien bij Noach, Abraham, Mozes en vele andere profeten. Allah geeft in de Koran dan ook duidelijk aan dat de mens niet de schepping maar de Schepper hoort te aanbidden. Ook geeft Allah duidelijk aan dat Hij Zich geen zoon genomen heeft en dat het Allah niet past Zichzelf een kind te nemen. Dit omdat we zien dat vele mensen heden ten dage het idee hebben dat de oproep van alle profeten, naar het geloof in één god, eigenlijk een drie-ene-god was. Dit terwijl de Koran ons leert in hoofdstuk 4:171:

فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ

“[…]Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet (dat Allah) drie is. Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, slechts Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft.[…]”

Hoe zou dit mogelijk kunnen zijn terwijl nergens, in welke openbaring voor de profeet Jezus dan ook, gesproken werd over het bestaan van kinderen van God. Zou God dan ineens de voorwaarden van het geloof veranderen? Zou hij ineens met een extra voorwaarde komen? Zou hij na vele profeten met de boodschap van Zijn Eenheid te hebben gezonden ineens drie in 1 en 1 in 3 zijn? Onmogelijk! Dit werkt niet alleen zo in het algemene godsbeeld maar ook in de eigenschappen van Allah waarover we spraken. De Koran laat geen ruimte voor een eigen interpretatie of idee van wie Allah is. Allah heeft over Zichzelf gesproken om ons een idee te geven van Zijn Grootsheid en het is niet aan de mensen om met deze beschrijving aan de slag te gaan en er een eigen invulling aan te geven.

De eigenschappen zoals genoemd zijn zoals ze zijn, men dient deze letterlijk te nemen. Het kan dus bijvoorbeeld niet zo zijn dat iemand zegt dat Allah zich barmhartig noemt maar dat hier iets anders mee bedoelt wordt. Ook kan het niet zo zijn dat Allah zich de Alwetende noemt maar dat wij stellen dat dit niet mogelijk is of dat zijn kennis niet alomvattend is. Beste kijker Allah heeft ons geopenbaard op welke wijze we in Hem dienen te geloven. Daarmee heeft Hij alle leugens, afgoderij en verkeerde handelingen weerlegt. Een moslim weet Wie zijn Heer is, hij leert Hem kennen door Zijn Woord, de Koran, te reciteren en zal niet twijfelen over wie hij nu eigenlijk aanbidden moet.

Een ander belangrijk punt is dat in de islam absoluut niet is toegestaan om afbeeldingen te maken zoals beelden met het idee daarmee God of zelfs maar een profeet af te beelden. Het is genoeg voor een gelovige te weten dat hij het woord van Zijn Heer kan reciteren wanneer hij naar Hem verlangt. Hij heeft daar geen beeldjes voor nodig. Een ander belangrijke reden is de overdreven verering van dergelijke beelden zoals we dat zien op vele plaatsen in de wereld. Een verering die zelfs aanleiding heeft gevormd tot afgoderij.

Beste kijker, wat je achtergrond ook is, religieus of niet religieus. Denk eens na over de perfectie van de schepping, denk eens na over de perfectie van jouw eigen lichaam en hoe alle zaken op elkaar zijn afgestemd. Denk jij dan niet dat al deze zaken afkomstig moeten zijn van een Schepper, een Schepper Die al deze zaken in grootsheid overstijgt, in staat was het te scheppen en jou er nu van laat genieten? Deze Schepper is werkelijk De Enige Die het waard is om geloofd, geprezen, gedankt en aanbeden te worden. Met die woorden laat ik u achter om afsluitend tegen u te zeggen; open uw hart en denk erover na.