Oorlog en ellende

Waarom is er oorlog en ellende als er een God bestaat?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: oorlog en ellende.

In deze tijd hebben veel mensen hun twijfels over het bestaan van Allah. Veel mensen zijn van mening dat er geen god is, dat de wereld is geworden tot haar huidige staat door toedoen van wat is omschreven in de evolutietheorie. Anderen staan niet eens stil bij het ontstaan van de wereld en het ontstaan van de mens maar gaan uit van het principe dat je dit leven zou moeten leven zonder je daar druk over te maken. Weer anderen geloven wel dat er “iets” is maar geloven vervolgens niet dat er zoiets kan zijn als een almachtige God die de hemelen, de aarde, de mensen en de dieren geschapen heeft. Dit onderwerp is natuurlijk besproken in de video met als titel “Bestaat God echt?” die te vinden is op waaromislam.nl onder de categorie Islam.

In deze video zullen we aansluitend op dat onderwerp gaan kijken naar een belangrijke reden die ten grondslag ligt aan de gedachte dat er geen god bestaat. Want waarom is er ellende in de wereld als Allah bestaat? Waarom is er onrecht in de wereld als Allah bestaat? Waarom is er oorlog in de wereld als Allah bestaat en ga zo maar door. Laten we samen eens kijken naar het antwoord op deze, zeer goede en zeer belangrijke, vraag. We hebben het daarbij dus specifiek over de direct aanwijsbare gevolgen van menselijk handelen.

Uitgaande van hetgeen besproken is in de video waar ik zojuist naar verwees kunnen we beginnen met het vaststellen dat het bestaan van Allah niet iets is wat ontkend kan worden. Sterker nog, zijn bestaan is zo duidelijk als we kijken naar de schepping en diens perfecte schoonheid dat het op zijn minst vreemd zou zijn om Zijn bestaan te ontkennen. Of zoals vaak gezegd wordt: moeten we het bestaan van Allah bewijzen? Je steekt toch ook geen lamp aan om de zon te zien?

Echter is het niet zo dat Allah na het scheppen van de hemelen en de aarde, de mensen en de dieren etc. zo heeft gelaten. Integendeel, Hij zond middels engelen openbaringen naar sommige van onder de mensen, de profeten en boodschappers. Deze profeten en boodschappers brachten de openbaringen over naar de mensen. Ze riepen de mensen op naar het aanbidden van Allah, leerden hen wat goed en slecht was en waarschuwden hen voor het feit dat, of ze nu zouden kiezen voor het goede of het kwade, ze altijd verantwoording zouden moeten afleggen voor hun daden. Een verantwoording die ze misschien in deze wereld al zouden moeten afleggen, maar waarvan het zeker is dat ze dat zullen moeten doen op de dag des oordeels.

Wat we zien is dat deze boodschappers de mensen opriepen tot het aanbidden van Allah en het volgen van Zijn voorschriften. En zoals we weten kan een oproep, een advies hoe dringend ook, aangenomen of gelaten worden. Er is dan ook geen dwang in de aanname van de Islam als religie zoals we teruglezen in hoofdstuk 2: 256 van de Koran:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"Er is geen dwang in de Godsdient"

Wat heeft dit nu weer met dit onderwerp te maken zou je kunnen zeggen. Dat gaan we nu zien! Allah stuurde niet zomaar profeten en boodschappers naar de mensen met de oproep Zijn religie (de Islam) en Zijn voorschriften te volgen. Gezien Hij de Schepper van alle zaken is weet Hij ook het beste hoe Zijn schepping zich dient te gedragen om optimaal profijt te halen uit hun leven hier op aarde.

Door het verkondigen van de oproep naar het geloof en het verkondigen van de voorschriften waar men naar dient te leven kreeg de mens de mogelijkheid een wereld te creëren van vrede, harmonie en veiligheid. Zo leert de islam de mens het goede te doen zoals het verrichten van het gebed, het vasten, het geven in liefdadigheid, het rechtvaardig behandelen van anderen en ga zo maar door. Daarnaast verbiedt de islam bijvoorbeeld dat mensen roken, alcohol nuttigen, overspel plegen, elkaar bedriegen, onrechtvaardig zijn en elkaar nodeloos emotioneel of fysiek schaden.

Als de religie het goede voorschrijft en het slechte verbiedt en als de mens het goede nastreeft en het slechte niet wenst, wat is er dan misgegaan? Nogmaals: Als de religie het goede voorschrijft en het slechte verbiedt en als de mens het goede nastreeft en het slechte niet wenst, wat is er dan misgegaan? Hoe kan het dan zijn dat er oorlog, onrecht en ellende is op aarde? Het antwoord hierop lezen we in hoofdstuk 30 van de Koran in vers 41: daar staat namelijk:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

“Het verderf is zichtbaar op het land en in de zee door wat de mensen hebben verricht.”

Of anders gezegd: het verderf, de oorlog en de ellende waarvan de gevolgen op het land en in de zee zijn terug te zien zijn de gevolgen van wat mensen zelf doen.

Laten we hier nu eens bij stilstaan: is het niet zo dat wij, zoals net gezegd, het beste nastreven en het slechte niet wensen? Maar is het ook niet zo dat wij over het algemeen onszelf het goede net iets meer gunnen dan dat we het aan anderen gunnen? Wij, als mens zijnde, hebben de mogelijkheid om keuzes te maken. We hebben de mogelijkheid om te kiezen voor het goede of het kwade. De pijnlijke conclusie hierin is, als we naar de geschiedenis kijken, dat de mens wel weet wat goed is, maar er niet voor schuwt om kwade middelen te gebruiken om het goede te bereiken.

Onder het mom van “het doel heiligt de middelen” is de mens in staat gebleken goede doelen na te streven op een wijze die niet goed te praten valt. Om vervolgens nog maar niet te spreken over de mensen die het kwade nastreven met kwade middelen. Mensen die hun eigen situatie, de situatie van hun familie, hun stad of hun land wensen te verbeteren, ten koste van anderen, of zich simpelweg bezig houden met schaamteloze zelfverrijking.

Als we al deze zaken in overweging nemen dan kunnen we onszelf afvragen: waarom twijfelen we aan het bestaan van God of waarom wijzen we Gods bestaan van de hand door onze eigen wandaden? We ontkennen Zijn bestaan vanwege oorlogen die we zelf starten, moorden die we zelf plegen en welke andere misdaad dan ook die we zelf uiteindelijk begaan. Dat dit soort zaken gebeuren betekent nog niet dat Allah niet bestaat.

Het bewijst het feit dat de mensen zijn afgeweken van de geopenbaarde leiding van hun Schepper, zelf het heft in handen dachten te kunnen nemen en nu de bittere vruchten daarvan proeven. En natuurlijk kan iemand zich afvragen waarom Hij dan niet ingrijpt in de situatie die zich in deze wereld afspeelt. Het antwoord daarop is echter even simpel als duidelijk: Hij heeft ons wetten geopenbaard om ons daaraan te houden wat tevens de test van dit leven vormt. Als Hij iedere fout van de mensen recht zou zetten zou deze test geen enkele waarde hebben.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de aanwezigheid van onrecht niet bewijst dat God niet bestaat, het bewijst daarentegen het bestaan van de mensheid. Zouden wij in plaats van naar God te wijzen en Hem in twijfel te trekken niet zelf eens beginnen te werken aan een betere wereld? Want een betere wereld begint bij jezelf en je terugkeer naar je Schepper, niet bij het ontkennen van Gods bestaan door te wijzen naar onrecht dat door ons als mensen zelf veroorzaakt is.