Het levensdoel

Wat doen we hier op aarde, wat is ons levensdoel?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De geloofsgetuigenis.

Wat is jouw levensdoel? Dat is een interessante vraag. Als we dat aan tien mensen zouden vragen, zouden we misschien tien verschillende antwoorden krijgen. Als we het aan 100 mensen zouden vragen, zouden we misschien 100 verschillende antwoorden krijgen. Maar als we deze antwoorden naast elkaar zouden leggen, zullen we hoe dan ook uitkomen op twee soorten antwoorden. “Dit leven is een doel op zich” als ene optie en als tweede optie het antwoord “het leven is geen doel op zich, maar vormt een middel (tot een hoger doel).”

In deze video wil ik kort en bondig het islamitisch perspectief uitleggen. Om dat te doen moeten we eerst vaststellen dat moslims geloven in één God, Schepper van alle zaken. Hij heeft dus ook de mens geschapen. Dit onderwerp is al besproken op waaromislam.nl en de video die daarover gaat heeft als naam “Bestaat God echt?”. Deze video is dus gericht tot hen die geloven in het bestaan van God.

Dat gezegd hebbende is de vraag dus eigenlijk niet: “Wat is mijn doel in dit leven?” De vraag is: “Wat is het doel dat God mij gegeven heeft?” Jij kan allerlei doelen hebben, of één enkel hoofddoel. Maar uiteindelijk gaat het erom wat Gods doel is achter het feit dat Hij de mens geschapen heeft. En voor de duidelijkheid, jouw persoonlijke doelen hoeven daarmee niet overboord gegooid te worden. Zolang deze maar niet haaks staan op het doel dat God heeft met de schepping van de mens.

De enige plaats waar we een antwoord vinden op deze vraag is in de openbaring. Zoals gezegd is deze video voor zij die geloven in het bestaan van God. Vanaf het begin van de schepping heeft God altijd profeten gezonden naar de mensen om hen de reden van hun bestaan toe te lichten. Als je meer informatie wilt over dit onderwerp, bekijk dan eens de video over de profeten of het geloof in de boodschappers. De vraag betreffende ons levensdoel wordt beantwoord in iedere openbaring die gezonden is. En we zullen ons specifiek richten op de Koran. We lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 51:56 heel duidelijk:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“En Ik heb de djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”

Het essentiële doel waarvoor de mensheid is geschapen is de aanbidding van God. Als we wat dichter bij het Arabisch blijven in de vertaling van dit vers, zien we de volgende vertaling:

“En ik schiep de Djinn en de mens niet, behalve voor Mijn aanbidding.”

Wat is dan de betekenis van aanbidding? De term 'aanbidding' heeft bijvoorbeeld het Engels de betekenis 'eer.' Daarom wordt aanbidding in het Engels omschreven als: 'het verrichten van toegewijde handelingen ter ere van een godheid. Volgens deze betekenis is het de opdracht aan de mens om dankbaarheid te tonen aan God door Hem te verheerlijken. In het Arabisch wordt aanbidding 'ibaadah genoemd, dat gekoppeld is aan het zelfstandig naamwoord “abd”, wat betekent “een slaaf.” Een slaaf is iemand die handelt naar wat zijn meester wilt dat hij doet. Daarom is aanbidding, volgens de Koranische openbaring, ‘onderwerping aan de wil van God’.

Vanwege de negatieve associatie in het westen met de term “slaaf” wordt in de vertaling vaak gekozen voor het woord “dienaar”. Oftewel: we zijn dienaren van Allah. Maar waarom aanbidding, waarom die onvoorwaardelijke onderwerping? Ook dat is weer iets wat een negatieve klank in zich draagt. Maar ook daarvoor geldt weer, wat versta je onder onderwerping?

Wanneer we kijken naar de aanbidding volgens de Islam dan zien we dat deze is gebaseerd op een aantal fundamenten. Of beter gezegd: dat de Islamitische wetgeving zorgt voor het behouden, onderhouden en de versterken van vijf zaken. Het zijn deze zaken (die we zo zullen noemen) die van essentieel belang zijn voor de mensheid. Zonder deze zaken kan er nooit volledige orde bestaan in een samenleving. Sterker nog, als het behoudt en de versterking ervan niet gegarandeerd wordt, dan zal dit slechts negatieve gevolgen hebben. Deze vijf zaken zijn:

1.Het geloof

2.Het leven

3.Het verstand oftewel het intellect

4.Het nageslacht

5.Het eigendom

Dit zijn de doelstellingen van de islamitische wetgeving. En alle onderdelen van de islam zijn zo ontworpen dat ze deze vijf fundamenten worden waargemaakt, onderhouden en beschermd. Dit is een systeem dat bedoeld is voor de gehele mensheid; ongeacht ras of klasse. Een systeem dat doelt op het voorkomen van problemen waarmee wij als individuen en samenlevingen met te kampen hebben. Het is een systeem dat zich richt op de ontwikkeling van individuen en samenlevingen en daarbij geschikt is voor de diverse fasen die daarbij doorlopen worden. En ja: Wie beter dan de Schepper zelf, kan zo’n systeem ontwerpen voor Zijn schepping? Dat is wat de islam, indien nageleefd, teweeg brengt. Dat is wat aanbidding teweeg brengt. Dat is wat er verkregen zal worden als wij als mensen ons scheppingsdoel nastreven.

Samenvattend: Het doel van de schepping dient gezocht te worden buiten de mens. Het doel van de schepping dienen we te zoeken bij de Schepper. Hij heeft ons geleerd dat het doel van ons bestaan het aanbidden van de Schepper is. Het aanbidden is jezelf onderwerpen/overgeven aan Zijn wetgeving. Deze wetgeving staat volledig in het teken van het behouden, versterken en onderhouden van geloof, leven, verstand, nageslacht en eigendom.

Mijn advies: onderzoek eens wat met deze vijf zaken bedoeld wordt en hoe de islam daar invulling aan geeft. Je zult zien dat er voor jou geen keuze overblijft dan tenminste toe te geven dat de islam elk detail van het leven beslaat op een uitstekende manier. Hoe je dat kunt doen? Bekijk de website (www.waaromislam.nl). In met name de categorie “islam” is hier ontzettend veel over te vinden.