Het geloof in de dag des oordeels

Het geloof in de dag des oordeels nader toegelicht.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het geloof in de dag des oordeels.

Het geloof in de dag des oordeels is de vijfde van de zes fundamentele zaken met betrekking tot de islamitische geloofsleer. Moslims geloven dat het leven in deze wereld niet het enige leven is. De gedachte dat op het moment dat zij sterven alles wat zij hebben gedaan niet meer telt en er niets meer of minder zal zijn dan de dood is vreemd voor hen. Om dit te begrijpen gaan we even terug naar wat verteld is in de andere video’s. Zoals uitgelegd in de voorgaande video’s van deze serie geloven moslims in Allah, de Barmhartige. Hij heeft de mens geschapen en vervolgens engelen met openbaringen gestuurd naar sommigen van hen; de profeten.

Deze profeten riepen de mensen op tot het monotheïsme en waarschuwden tegen het polytheïsme.  Deze openbaringen werden afgerond middels de laatste openbaring, de Koran, aan de laatste profeet, Mohammed vrede zij met hem. De boodschap die zij brachten leerde de mensen ook dat het aanbidden van Allah, en het vasthouden aan de goddelijke wetten, hen het goede zou brengen in deze wereld en het hiernamaals. Ook leerde de geopenbaarde boodschap hen dat het nalaten van deze aanbidding nadelig zou zijn voor hen tijdens hun leven in deze wereld en het hiernamaals.

De islam leert de mens namelijk dat het leven van een persoon niet stopt nadat hij gestorven is. De islam leert dat als een persoon overlijdt en wordt begraven hij op een zeker moment zal herrijzen, op een dag, die de dag der opstanding wordt genoemd. Deze benaming is echter niet de enige benaming die aan deze dag wordt gegeven. Door de zaken die op die dag zullen plaatsvinden zijn er ook andere namen aan deze dag gegeven. Voorbeelden hiervan zijn; De dag van de vergelding, de dag van spijt en de dag van winst en verlies.

Deze namen geven stuk voor stuk aan dat het om een zeer bijzondere dag gaat. Een dag die als inleiding een tweetal bazuinstoten zal hebben. Bij de eerste bazuinstoot zal eenieder die nog in leven is sterven. Bij de tweede bazuinstoot zal eenieder van de mensen, de eerste tot en met de laatste van hen, opgewekt worden uit de dood en voor hun Schepper verschijnen. Op die dag zal de gehele mensheid, ondervraagt worden over wat zij hebben gedaan in hun leven op deze aarde. Zo zullen zij worden gevraagd over het geld waarmee zij waren voorzien, over het bezit wat zij hadden en over hun werk en hoe ze het hebben uitgevoerd.

Ook zullen ze worden gevraagd of zij de boodschap van de profeten hebben gevolgd, Allah aanbaden en Hem gehoorzaamd hebben. Over alle zaken, groot en klein, zal op die dag gevraagd worden. Deze dag is een dag waarover de profeten hebben gesproken toen zij gezonden werden en het plaatsvinden ervan zal de ultieme bevestiging zijn van de waarheid van hun boodschap. De mensen die er tijdens hun leven in deze wereld in geloven worden door dit geloof gestimuleerd om goede daden te verrichten. Het geloof in deze dag stimuleert ook om weg te blijven van slechte daden, of deze nu groot zijn of klein.

Het geloof in deze dag geeft de mensen die onrecht is aangedaan de zekerheid dat zij vergelding zullen ontvangen. Het geeft mensen die goede daden hebben verricht in hun aanbidding van Allah de zekerheid dat zij beloont zullen worden. En het geeft iedere persoon op die dag zekerheid over de waarheid van de boodschap waarmee de profeten gestuurd werden. Nadat er over de mensen geoordeeld is zullen zij hun uiteindelijke eindbestemming binnengaan, de tuinen van het paradijs, of het vuur van de hel. Één van deze twee bestemmingen zal de uiteindelijke verblijfplaats zijn van eenieder.

In beide eindbestemmingen is datgene waarvan geen oor ooit heeft gehoord, wat geen oog ooit heeft gezien en wat geen gedachte ooit voor mogelijk heeft gehouden, zowel als het gaat om het paradijs als om de hel. Dit geloof brengt de bewustwording met zich mee dat het tijdelijke en korte leven in deze wereld een grote kans is om een eeuwig leven van goedheid te verkrijgen in het hiernamaals. Een eeuwig leven van goedheid dat alleen verkregen kan worden door het volgen van de boodschap die vanaf de eerste tot aan de laatste profeet de aarde heeft gevuld.

De boodschap die luidt: Er is niemand die het waard is aanbeden te worden behalve Allah, aanbid Hem daarom, dan zullen jullie welslagen.