Het geloof in de boeken

Het geloof in de boeken nader toegelicht.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het geloof in de boeken.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is het geloof in de boeken.

Het geloof in de boeken is de derde van de zes fundamentele zaken met betrekking tot de islamitische geloofsleer. Het geloof hierin sluit naadloos aan op datgene wat in de voorgaande twee video’s over de Islamitische geloofsleer is besproken. Moslims geloven namelijk, zoals in deze video’s is vermeld, in het bestaan van 1 God; Allah. Hij heeft de mensheid geschapen en van levensonderhoud voorzien. Allah heeft de mensheid echter niet voor niets geschapen, Hij heeft dit gedaan met een belangrijke reden, Hij schiep de mensheid zodat deze Hem zou aanbidden.

De manier waarop deze aanbidding hoort plaats te vinden heeft Hij aan de mensen duidelijk gemaakt door openbaringen naar hen te zenden. Openbaringen die in vele gevallen door een engel werden overgebracht naar de profeten, zoals we dit in de video over het geloof in de engelen hebben besproken. Zoals gezegd zullen we het dus hebben over deze geopenbaarde boodschappen. Het is belangrijk om als eerste te vermelden dat moslims niet slechts geloven in de Koran die is geopenbaard aan Mohammed, vrede zij met hem. Zij geloven ook in openbaringen die daaraan vooraf gingen zoals bijvoorbeeld de Thora die aan Mozes werd geopenbaard, de Psalmen die aan David geopenbaard werden en het Evangelie dat aan Jezus geopenbaard werd.

Het geloof in de boeken betekend dat moslims geloven in de oorspronkelijke teksten als zijnde openbaringen van Allah. Waarom zeg ik dit zo nadrukkelijk? Dit zeg ik omdat wanneer mensen boeken vertalen, zoals bijvoorbeeld de Koran in vele talen is vertaald, er een menselijk onderdeel aan het origineel word toegevoegd. Dat is nu eenmaal noodzakelijk bij vertalen, gezien het niet meer is dan het geven van een interpretatie van de betekenis van datgene wat vertaald word. Dit betekend dan ook dat een vertaalde openbaring niet als Goddelijk beschouwd kan worden.

Wanneer iemand dan ook zegt; Hier heb je een Nederlandse Koran, dan betekend dit dat je een Nederlandse vertaling hebt van de Koran, dit kan echter geen Koran genoemd worden als zijnde een Goddelijke openbaring, de Goddelijke openbaring is namelijk slechts in het Arabisch. Moslims geloven dat de Koran de laatste openbaring is van Allah en het is voor hen één van de basisbronnen van de religie. De Koran is echter niet alleen bijzonder vanwege het feit dat het de laatste Goddelijke openbaring is, maar ook omdat het een openbaring is die niet specifiek aan één groep mensen gericht is. De openbaring is gericht aan de gehele mensheid terwijl voorgaande openbaringen specifiek voor een bepaald volk bedoeld waren.

Er wordt in de Koran, net als in voorgaande openbaringen, gesproken over onder andere; Allah en de profeten, de hemel en de hel, ethiek en spiritualiteit en over geloofsleer en wetgeving. Wat betreft de wetgeving waarover word gesproken; deze heeft bij voorgaande openbaringen soms onderling verschilt, afhankelijk van het volk waaraan deze werd geopenbaard. In het algemeen heeft zij echter altijd dezelfde basis gehad. Hierbij is het goed om te weten dat moslims geloven dat met het zenden van een wetgeving de daarvoor geopenbaarde wetgeving opgeheven wordt. Bijvoorbeeld; met de komst van Jezus werd de wetgeving van Mozes opgeheven en met de komst van Mohammed werd de wetgeving van Jezus opgeheven. Hiermee word de Koran dan ook als leidraad genomen.

Wat betreft de geloofsleer; deze is vanaf de eerste openbaring aan Noach tot aan de laatste openbaring aan Mohammed, vrede zij met hen beiden, altijd hetzelfde geweest; Aanbid alleen Allah, zonder Hem deelgenoten toe te kennen. Moslims geloven dat, vanwege het geloof in de Koran als zijnde de laatste openbaring, de boodschap van de Koran op alle plaatsen en tijden nagestreefd dient te worden. En nu, meer dan 1400 jaar na de openbaring ervan, is de Koran voor moslims dan ook de eerste en belangrijkste leidraad in het leven.